O mně

Kdo jsem a proč mě klienti vyhledávají.

 • 22 let právní praxe
 • 14 let advokátem
 • 11 let zkušebním komisařem u advokátních zkoušek pro obor ústavního a správního práva
 • 5 let členem rozkladové komise předsedy rady Českého telekomunikačního úřadu
 • 5 knižních komentářů vydaných u dvou prestižních nakladatelství ke třem českým zákonům
 • 5 let novinářských zkušeností ze dvou rozhlasových stanic, televize, internetového portálu a celostátního tištěného deníku
 • 5 mediálně sledovaných případů
 • 4 roky legislativních zkušeností z Úřadu vlády, Sněmovny a Senátu
 • 4 roky členem kontrolní rady České advokátní komory

Jsem advokát se zkušenostmi novináře. Advokacii se věnuji čtrnáct let, právu dvaadvacet. Pět let jsem pracoval jako novinář. Zprvu v rozhlase, později v televizi, pak pro internetový portál a nakonec pro celostátní deník, z toho bezmála tři roky se zaměřením na justiční témata. Advokacie a novinařina mne naučily zorientovat se rychle i v nepřehledném množství informací a najít mezi nimi ty podstatné. Díky zkušenostem z médií nahlížím na klientské případy z jiné perspektivy a soustředím se na jiné detaily než ostatní. Spojení odbornosti advokáta s analytickým přístupem novináře mi usnadňuje rychleji objevit a lépe pojmenovat příčiny problémů a vyřešit tak i mnohé na první pohled složité případy. K úspěchu před soudy mi pomáhá novinářské pravidlo, že rozhlasová ani televizní reportáž nemá přesáhnout dvě minuty. Klientský případ dovedu soudu shrnout jako srozumitelný, přesvědčivý a poutavý příběh už v prvních dvou minutách nebo stránkách.

PROČ MĚ KLIENTI VYHLEDÁVAJÍ?

 • protože ve svém oboru patřím mezi experty: Řešení klientských případů je pro mne snadné a rychlé, jelikož jsem v právu dlouhá léta odborně publikoval. Svými články jsem přispíval do časopisů Ekonom, Právní rádce, Jurisprudence a Veřejná správa. Podílel jsem se na pěti knižních komentářích ke třem českým zákonům. Komentář k zákonu o místním referendu byl vůbec prvním výkladem tohoto zákona. Úspěšná byla i všechna vydání komentáře ke správnímu řádu, závěry v něm obsažené soudy přejímají do odůvodnění svých rozsudků (bezmála dvacet citací). Od roku 2013 zkouším u advokátních zkoušek koncipienty z ústavního a správního práva.
 • protože se specializuji na dovolání, kasační a ústavní stížnosti, řízení před Evropským soudem pro lidská práva a složité právní případy, s nimiž si jiní nevědí rady (případy dosud nejudikované, mimořádně rozsáhlé, nepřehledné, důkazně sporné anebo právněteoreticky nejednoznačné): Řešení případů před vrcholnými soudními instancemi se věnuji od počátku své advokátní praxe. Jsou pro mne argumentační výzvou i příležitostí, jak ovlivnit rozhodování justice na mnoho let dopředu. Mé klientské případy se pro svůj obecný právní dopad dostaly do judikatury Ústavního, Nejvyššího i Nejvyššího správního soudu. Specializace na sepisování dovolání, kasačních a ústavních stížností není mezi advokáty běžná. Vyžaduje mnoho času pro studium domácí i evropské judikatury a osvojení specifických argumentačních dovednosti. O spolupráci na svých klientských případech před Nejvyšším, Nejvyšším správním a Ústavním soudem mne žádají i jiní advokáti anebo klienti, kteří svého advokáta sice mají, ale s jeho souhlasem si u mne chtějí zpracovat second opinion. Podaná dovolání, kasační i ústavní stížnosti doplňuji, jakmile mne soudy vyrozumí o jménech konkrétních soudců, kteří je budou projednávat. Analýzou judikatury zjistím, jak tito soudci v minulosti rozhodovali případy obdobné klientovu, a argumenty, které mohou klientův případ podpořit, z nich převezmu a zašlu soudu v doplňujícím podání. Každý ze tří vrcholných soudů projedná za rok několik tisíc případů, většina z nich ale skončí odmítnutím pro formální nebo obsahové nedostatky. Protože se na sepisování dovolání, kasačních i ústavních stížností specializuji, mohou si být moji klienti jisti, že má podání takovými nedostatky netrpí.
 • protože se díky legislativním zkušenostem z Úřadu vlády, Sněmovny i Senátu snadno a rychle orientuji v právních předpisech i v jejich připravovaných změnách: Před příchodem do advokacie jsem se čtyři roky věnoval legislativě na Úřadu vlády a souběžně pracoval jako legislativní konzultant poslance i senátora. Zkušenosti s přípravou právních předpisů na vládní, sněmovní i senátní úrovni mne naučily snadno a rychle vyhledat, kdo, kdy a proč do zákona, vládního nařízení či ministerské vyhlášky prosadil "nový paragraf". Pokud k jeho výkladu nejsou dostupné žádné komentáře ani judikáty, umím ho soudu ve prospěch klienta vyložit pomocí argumentů z legislativního procesu. Každý klientský případ mohou ovlivnit chystané změny právních předpisů na vládní i parlamentní úrovni. Proto je sleduji a včas jim přizpůsobuji svou další strategii i taktiku.
 • protože mi v argumentaci pomáhají mé novinářské zkušenosti: Pět let jsem pracoval jako novinář. Nejprve jako rozhlasový reportér a hlasatel zpráv v rádiích Zlatá Praha a Frekvence 1. Později jsem se České televizi podílel na přípravě podkladů pro zpravodajské a publicistické pořady a na webu ČT24 publikoval články s justiční tematikou a analýzy mediálně známých kauz. Svými rozbory, reportážemi a rozhovory z oblasti práva jsem bezmála dva roky souběžně vedle výkonu advokacie přispíval na web Česká justice. O právu jsem psal sloupky též do Lidových novin a téměř rok v nich pak i vedl pondělní dvoustránkovou přílohu Právo a justice. Novinařina mi poskytla široký přehled a nadhled. Naučila mne dívat se na svět kriticky a v souvislostech, stejně jako se rychle zorientovat ve velkém množství informací, najít mezi nimi ty podstatné a předat je ostatním jako stručný, srozumitelný a přesvědčivý příběh. Úspěchů před soudy dosahuji kombinací analytického přístupu novináře s odbornými znalostmi advokáta. Své novinářské zkušenosti využívám i při zastupování klientů ve sledovaných případech. Ignorovat tisk není na místě ani u nepříjemných kauz - co o něm média píší a vysílají, ovlivní jen ten, kdo se jim nevyhýbá. Své klienty proto na kontakt s médii i interview předem připravuji.
 • protože mne řešení právních problémů uspokojuje a baví: Problém, s nímž se na mne klienti obrací, pro ně často představuje stresovou situaci. Leckdy se v ní ocitli zcela náhle a ne vždy vlastní vinou. Obávají se nepříjemných jednání s protistranou i zdlouhavých soudních jednání. Na nic z toho nebývají připraveni. Řešení právních problémů není jejich každodenním zaměstnáním. Jako advokát se ale v takových situacích dobrovolně ocitám běžně. Řešit problémy mých klientů mne uspokojuje a baví.

MÉ VÝZNAMNÉ PRÁVNÍ PŘÍPADY:

 • restituce (Zámek Opočno, kapucínský klášter, činžovní dům v Praze 1, administrativní budova v Praze 8, významná moravská národní kulturní památka)
 • obnova řízení v komplikovaném dvacet let starém právním případu
 • žaloby vůči státu o náhradu škody způsobenou průtahy v soudních řízeních
 • komplexní správa jednoho z největších lesních majetků v ČR
 • komplexní právní poradenství pořadateli výstav a open-air koncertů
 • rozdělení a vypořádání spoluvlastnictví v hodnotě 227 mil. Kč
 • komplexní právní poradenství při převozu souboru národních kulturních památek
 • komplexní právní poradenství při převozu loveckých trofejí z Afriky do ČR
 • právní poradenství pobočce zahraniční společnosti při hromadném propouštění zaměstnanců
 • právní poradenství zvolenému děkanovi fakulty ve sporu s rektorem univerzity, který jej do této funkce odmítnul jmenovat
 • právní poradenství univerzitě ve sporu s uchazečem nepřijatým ke studiu
 • právní poradenství studentovi vyloučenému z vysokoškolského studia pro dlouhotrvající dosud mezinárodně neklasifikovanou nemoc
 • právní poradenství gymnáziu ve sporu s jeho bývalou studentkou
 • problematika náhrady škody ze souběhu pracovního poměru zaměstnance s výkonem funkce člena představenstva a. s.
 • žaloby vlastníků pozemků nacházejících se pod veřejným prostranstvím v hl. m. Praze a obcích ve středních Čechách o vydání regulovaného nájemného
 • zastavení trestního stíhání policistů