Advokátní zkoušky

Výběr z dříve pokládaných otázek.

Projděte si mé dřívější otázky z ústavního, správního, katastrálního a daňového práva, které jsem od roku 2013 pokládal u advokátních zkoušek. Uvedené otázky do nynějších termínů advokátních zkoušek už nezařazuji. Pro každý termín připravuji nové zadání.

U advokátních zkoušek především ověřuji schopnost koncipientů aplikovat právo v praxi. Nezajímá mne proto ani tak doslovné znění zákonů, jako to, jak konkrétně by koncipienti jako budoucí advokáti postupovali při radách svým klientům a jejich zastupování - co konkrétně a proč by jim poradili v modelové situaci, co konkrétně, v jaký vhodný okamžik a proč by v jejich zastoupení sepsali?


Ústavní právo

 • Vaším klientem se stal kandidát na funkci ministra (soudce), jehož prezident republiky odmítnul jmenovat ministrem (soudcem), ačkoli mu to navrhnul předseda vlády (navrhla vláda). Jakými právními prostředky se může Váš klient proti takovému postupu prezidenta republiky bránit?
 • Jak bude Ústavní soud postupovat, jestliže fyzická osoba - stěžovatel zemře po podání ústavní stížnosti, ale ještě před vynesením rozhodnutí o ní?
 • Obecný soud přerušil řízení ve věci samé a podal k Ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivého ustanovení. Jak bude Ústavní soud postupovat, pokud účastník řízení před obecným soudem vezme svůj návrh (žalobu) zpět?
 • Po dobu řízení o ústavní stížnosti je stěžovatel umístěn ve vazbě. Stěžovatel proto navrhuje přednostní projednání své ústavní stížnosti mimo pořadí pro naléhavost věci. Stěžovatel však byl nakonec z vazby propuštěn ještě před rozhodnutím Ústavního soudu. Zůstávají nadále splněny podmínky pro přednostní projednání jeho ústavní stížnosti?
 • Vysvětlete na konkrétním příkladu, co je to "abstraktní kontrola právních norem (ústavnosti) Ústavním soudem".
 • Vysvětlete na konkrétním příkladu, co je to "konkrétní kontrola právních norem (ústavnosti) Ústavním soudem".
 • Ústavní soud je oprávněn odmítnout zjevně neopodstatněný návrh. Vysvětlete na konkrétním příkladu, co se "zjevně neopodstatněným návrhem" rozumí.
 • Mohou právní názory obsažené v odůvodnění usnesení Ústavního soudu obstát ve světle názorů obsažených v odůvodnění nálezu Ústavního soudu?
 • Co se v ústavním právu rozumí "jednoduchým právem"?
 • V zastoupení svého klienta navrhujete v rámci ústavní stížností též zrušení právního předpisu (jeho jednotlivého ustanovení). Ústavní soud však ke zrušení právního předpisu (jeho jednotlivého ustanovení) přistupuje zpravidla až po provedení testu proporcionality. Jak budete v rámci testu proporcionality argumentovat ve prospěch zrušení právního předpisu (jeho jednotlivého ustanovení)?
 • Co se rozumí termínem "prozařování ústavních práv a principů" do jednoduchého práva?
 • Jsou obecné soudy povinny řídit se ve své rozhodovací praxi zásadou proporcionality?
 • Judikatura Ústavního soudu ve věcech přezkumu ústavnosti daňových zákonů operuje zásadou "vyloučení extrémní disproporcionality". Jak tomuto termínu rozumíte?
 • K čemu se vztahuje (jaký má cíl) dokazování v řízení před Ústavním soudem?
 • Poté, co si fyzická osoba sama podala ústavní stížnost, Vás předseda ČAK určil jejím zástupcem v řízení před Ústavním soudem. Jak budete dále postupovat?
 • Ústavní soud ve svých nálezech obecným soudům kromě jiného vytýká "přepjatý formalismus"? Co se tímto pojmem rozumí?
 • Ústavní soud ve svých nálezech obecným soudům kromě jiného vytýká, že porušily stěžovatelovo "legitimní očekávání"? Co se tímto pojmem rozumí?
 • Ústavní soud ve svých nálezech obecným soudům kromě jiného "sofistikované odůvodňování zjevné nespravedlnosti"? Co se tímto pojmem rozumí?
 • Ústavní soud ve svých nálezech zákonodárci kromě jiného vytýká "utajené zákonodárství". Co se tímto pojem rozumí?
 • V Čl. 1 Listiny se uvádí, že "základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné". Co se těmito pojmy rozumí?
 • Je přípustné katalog základních práv a svobod rozšiřovat?
 • Je přípustné katalog základních práv a svobod zužovat?
 • Jak Ústavní soud rozhodne o ústavní stížnosti, obsahuje-li sice námitku ústavněprávní dimenze vůči rozhodnutím obecných soudů, avšak stěžovatel takovou námitku ze své viny včas neuplatnil již v řízení před obecnými soudy, přestože tak mohl učinit?
 • Vysvětlete pojem "subsidiarita ústavní stížnosti".
 • Je stát aktivně legitimován k podání ústavní stížnosti?
 • Má stát základní práva a svobody?
 • Jaký procesněprávní předpis a v jakém rozsahu se použije při projednávání ústavních stížností v trestních věcech?
 • Jakými orgány (v jakém složení) rozhoduje Ústavní soud?
 • Jakým pravidlem se řídí složení senátů Ústavního soudu?
 • Jakými formami rozhodnutí a v jakých případech rozhoduje Ústavní soud?
 • Může být nález Ústavního soudu zamítavý? Pokud ano, co z toho vyplývá?
 • Jaké jsou náležitosti (z jakých částí se skládá) nález Ústavního soudu?
 • Je možné podat proti nálezu Ústavního soudu opravný prostředek?
 • Má nález Ústavního soudu účinky ex tunc nebo ex nunc?
 • Co se stane, pokud nález Ústavního soudu neobsahuje poučení o nepřípustnosti opravného prostředku?
 • Jakým způsobem se dotkne zrušení právního předpisu nálezem Ústavního soudu práv a povinností nabytých třetími osobami z právních vztahů na základě zrušeného právního předpisu?
 • Co se rozumí pojmem "závaznost rozhodnutí Ústavního soudu pro všechny orgány i osoby"?
 • Kdy nastává vykonatelnost nálezů Ústavního soudu?
 • Může se Ústavní soud odchýlit od své dosavadní ustálené rozhodovací praxe? Pokud ano, jak?
 • Co je to disent?
 • Co je to obiter dictum?
 • Lze řízení před Ústavním soudem zahájit z moci úřední?
 • Podléhá návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem soudnímu poplatku?
 • Je lhůta k podání ústavní stížnosti hmotněprávní nebo procesněprávní?
 • Kdo všechno je účastníkem řízení o ústavní stížnosti?
 • Může za právnické osoby před Ústavním soudem jednat jejich zaměstnanec?
 • Lze substitučně pověřit advokátního koncipienta zastupováním účastníka v řízení před Ústavním soudem? A jiného advokáta?
 • Jaká je obligatorní náležitost plné moci udělené účastníkem řízení advokátu k zastupování v řízení před Ústavním soudem?
 • Co se stane, pokud zákon nebo jiný právní předpis, jejichž zrušení (zrušení jejichž ustanovení) je Ústavnímu soudu navrhováno, pozbydou před skončením řízení před Ústavním soudem své platnosti?
 • Co se stane, pokud zákon nebo jiný právní předpis, jejichž zrušení (zrušení jejichž ustanovení) je Ústavnímu soudu navrhováno, sice již byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, avšak do rozhodnutí Ústavního soudu nenabyde své účinnosti?
 • Za jakých podmínek může být soudce Ústavního soudu vyloučen z projednávání a rozhodování věci?
 • Kdo o vyloučení ústavního soudce Ústavního soudu z projednávání a rozhodování věci rozhoduje?
 • Vaším klientem se stal bývalý soudce Ústavního soudu, který v řízení před obecným soudem vystupuje v pozici svědka ve věci, týkající se jeho působení na Ústavním soudu. Lze bývalého Ústavního soudce zprostit povinnosti mlčenlivosti? A pokud by byl Vaším klientem soudce obecného soudu, lze povinnosti mlčenlivosti zprostit jeho? A pokud by byl Vaším klientem asistent soudce Ústavního soudu?
 • Za jakých okolností je svědek oprávněn odepřít svou výpověď v řízení před Ústavním soudem?
 • Může Ústavní soud zprostit svědka či znalce povinnosti mlčenlivosti? Pokud ano, zprostí ho této povinnosti ad hoc anebo navždy?
 • Vaším klientem je soudce Ústavního soudu v procesním postavení podezřelého ze spáchání trestného činu. Za jakých okolností lze vést proti soudci Ústavního soudu trestní stíhání?
 • Jaké je stanovisko Ústavního soudu k normativnímu významu poznámek pod čarou v textu právní normy?
 • Ústavní soud zrušil právní předpis (jeho jednotlivé ustanovení), nález byl řádně vyhlášen, vykonatelnost nálezu však byla stanovena až na pozdější dobu. Jak budete jako advokát postupovat v případě, že správní orgán (obecný soud) zamýšlí ještě před vykonatelností nálezu založit své rozhodnutí právě na onom derogovaném předpisu (jednotlivém ustanovení)?
 • Ústavní soud udělil Vašemu klientu pořádkovou pokutu? Jakým způsobem se budete v zastoupení klienta proti jejímu uložení bránit?
 • Jakým způsobem se rozhodnutí Ústavního soudu publikují?
 • Kdy obecně je řízení před Ústavním soudem zahájeno?
 • Kdo a v jaké lhůtě je oprávněn podat Ústavnímu soudu ústavní stížnost?
 • Kdy počíná běh lhůty k podání ústavní stížnosti?
 • Je-li Nejvyšším soudem odmítnuto dovolání v civilních věcech, v jaké lhůtě a jaká rozhodnutí lze event. napadat ústavní stížností?
 • Je před podáním ústavní stížnosti proti rozhodnutí obecných soudů v trestních věcech nutné vyčerpat i mimořádný opravný prostředek - dovolání?
 • Musí být před podáním ústavní stížnosti vyčerpány vždy všechny v úvahu přicházející opravné prostředky, které zákon stěžovateli poskytuje k ochraně jeho práva?
 • Má ústavní stížnost odkladný účinek?
 • Je přípustná ústavní stížnost proti předběžnému opatření? Za jakých okolností?
 • Je přípustná ústavní stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání?
 • Lze na návrh stěžovatele odložit vykonatelnost ústavní stížností napadaného rozhodnutí, a pokud ano, z jakých důvodů?
 • Ústavní soud Vás vyzval k odstranění vad podané ústavní stížnosti ve lhůtě jím stanovené. Lze zmeškání této lhůty prominout?
 • Popište průběh řízení o ústavní stížnosti.
 • Jaká všechna procesní práva má účastník řízení před Ústavním soudem?
 • Může Ústavní soud provést i jiné než navržené důkazy?
 • Řízení před obecnými soudy, vč. Nejvyššího soudu, bylo pravomocně skončeno. V řízení vystupoval větší počet účastníků. Jeden z účastníků podal proti rozhodnutím obecných soudů ústavní stížnost. Posléze, v době, kdy jim běžela lhůta k podání ústavní stížnosti, podali proti identickým rozhodnutím obecných soudů ústavní stížnost i další účastníci. Jak Ústavní soud s jednotlivými ústavními stížnostmi naloží? Které z nich a jak projedná?
 • Jaká všechna řízení je Ústavní soud oprávněn vést?
 • Musí být skupina poslanců nebo senátorů v řízení vedeném Ústavním soudem o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu zastoupena advokátem?
 • Co se stane s návrhem skupiny poslanců na zrušení zákona nebo jiného právního předpisu poté, co skončí volební období Poslanecké sněmovny, v níž tito poslanci zasedali, avšak Ústavní soud o podaném návrhu ještě nerozhodl?
 • Zůstává nezvolený poslanec účastníkem řízení o návrhu skupiny poslanců na zrušení zákona nebo jiného právního předpisu i poté, co skončilo volební období Poslanecké sněmovny, v jehož průběhu byl tento návrh Ústavnímu soudu podán?
 • Je Ústavní soud v řízení o ústavní stížnosti vázán skutkovými zjištěními učiněnými obecnými soudy v předchozích řízeních?
 • Lze ústavní stížností napadnout usnesení soudu o odmítnutí/přivolení změny žaloby?
 • Lze rozhodnutí disciplinárního orgánu komory parlamentu přezkoumat soudem?
 • Jak se k otázce náhrady nákladů řízení staví Ústavní soud ve své judikatuře?
 • Popište řízení před Evropským soudem pro lidská práva (ESLP).
 • Jaký bude Váš další postup po úspěšném projednání stížnosti před ESLP?
 • Vysvětlete pojem "podstatné náležitosti demokratického právního státu".
 • Co je to materiální jádro Ústavy?
 • Kdo všechno má v ČR zákonodárnou iniciativu?
 • Co je to zákonné opatření a kdo všechno ho může navrhnout?
 • Za jakých podmínek může Ústavní soud přezkoumat soulad zákonného opatření s ústavním pořádkem?
 • Má usnesení Poslanecké sněmovny o neschválení zákonného opatření účinky ex tunc nebo ex nunc?
 • Zůstanou právní vztahy vzniklé ze zákonného opatření zachovány, i když Poslanecká sněmovna zákonné opatření neschválí?
 • Jedná Senát ve věcech státního rozpočtu a státního závěrečného účtu?
 • Jakým hlasováním a na základě jakého práva probíhají volby do obecních a krajských zastupitelstev, Sněmovny a Senátu?
 • Co je to aktivní volební právo?
 • Co je to pasivní volební právo?
 • Co je to všeobecné volební právo?
 • Co je to přímé volební právo?
 • Co je to rovné volební právo?
 • Co jsou to imunita a indemnita?
 • Co je to inkompatibilita?
 • Je možné být současně členem obou komor Parlamentu?
 • Kdy vzniká mandát poslance (senátora)?
 • Jakými všemi způsoby se může Senát postavit k návrhu zákona, který obdržel od Sněmovny?
 • Které přijaté zákony není prezident republiky oprávněn vracet Parlamentu?
 • Co je to abolice?
 • Co je to agraciace?
 • Co je to rehabilitace?
 • Jaký je rozdíl mezi amnestií a milostí?
 • Existují rozdíly v pravomoci vlády, která již byla jmenována, ale ještě nepředstoupila před Sněmovnu s žádostí o vyslovení důvěry, a vlády, která důvěru Sněmovny získala, resp. nezískala?
 • Může být člen vlády zároveň členem komory Parlamentu?
 • Může být člen komory Parlamentu zároveň členem obecního nebo krajského zastupitelstva?
 • Jaké právní předpisy, k čemu a na základě jakého zmocnění vydává vláda?
 • Jaké právní předpisy, k čemu a na základě jakého zmocnění vydávají ministerstva?
 • Součástí jaké moci je podle Ústavy ČR složka státního zastupitelství?
 • Popište soustavu obecných soudů.
 • Je soudce obecného soudu oprávněn posoudit soulad zákona s ústavním pořádkem?
 • Jak dále postupuje obecný soud, pokud zjistí, že podzákonný právní předpis je v rozporu s ústavním pořádkem?
 • Na jaké územní samosprávné celky se člení Česká republika?
 • Jak se nazývá podání adresované ESLP, jímž se napadá nesprávnost některého rozhodnutí?
 • Jaké rozhodnutí a v jaké lhůtě lze napadnout stížností k ESLP?
 • Je lhůta k podání stížnosti k ESLP hmotněprávní nebo procesněprávní?
 • Kde sídlí ESLP?
 • V jakém jazyce se píší podání adresovaná ESLP?

Katastrální právo

 • Co je to katastr nemovitostí?
 • Jaká práva se zapisují do katastru nemovitostí?
 • Jaké nemovité věci se evidují v katastru nemovitostí?
 • V jakých případech zapisuje katastrální úřad práva do katastru nemovitostí vkladem?
 • V jakých případech zapisuje katastrální úřad práva do katastru nemovitostí záznamem?
 • V jakých případech zapisuje katastrální úřad práva do katastru nemovitostí poznámkou?
 • Jaký opravný prostředek je přípustný proti rozhodnutí katastrálního úřadu o provedení vkladu práva do katastru nemovitostí?
 • Jaký opravný prostředek je přípustný proti rozhodnutí katastrálního úřadu o zamítnutí návrhu na provedení vkladu práva do katastru nemovitostí?
 • K jakému datu zapíše katastrální úřad do katastru nemovitostí vklad vlastnického práva k nemovitosti?
 • Jaké jsou náležitosti návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí?
 • Vysvětlete pojem "duplicita vlastnického práva".
 • Co to znamená, jsou-li pozemky v daném katastrálním území vedeny v katastru nemovitostí ve dvou číselných řadách?
 • Co je to parcela?
 • Jaký je rozdíl mezi pozemkem a parcelou?
 • Jak se v katastru nemovitostí člení parcely?
 • Jaký druh pozemku je stavebním pozemkem?
 • Které pozemky považuje katastrální zákon za zemědělské?
 • Může do sbírky listin katastru nemovitostí nahlížet každý?
 • Vysvětlete pojem "vlastník sousedního pozemku".
 • Vysvětlete pojem "rozestavěná budova".
 • Popište strukturu katastrálních úřadů.
 • Co je to geometrický plán, kdo jej vyhotovuje, k čemu slouží a k čemu se přikládá?
 • Lze geometrický plán zkonvertovat z listinné do elektronické podoby?

Daňové právo

 • Kdo všechno může daňový subjekt zastupovat v daňovém řízení před finančním úřadem?
 • Může si daňový subjekt k daňovému řízení přibrat odborného konzultanta? Kdo to je?
 • Jakých důkazních prostředků lze užít v daňovém řízení?
 • Co jsou to pomůcky ve smyslu daňového řádu?
 • Má odvolání dle daňového řádu suspenzivní účinek?
 • Jaká je obecná odvolací lhůta dle daňového řádu?
 • Co je to posečkání úhrady daně a v jakých případech je může správce daně daňovému subjektu povolit?
 • Je možno uhradit daň přeplatkem na jiné dani?
 • Může se správce daně seznámit s listinami, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti dle zákona o advokacii? Popište postup.
 • V jakém typu soudnictví lze přezkoumávat rozhodnutí daňové správy?
 • Použije se postup podle správního řádu při správě daní?
 • Jako jaké příjmy zdaňuje své příjmy z výkonu advokacie zaměstnaný advokát?
 • Jako jaké příjmy zdaňuje své příjmy z výkonu advokacie samostatný advokát?
 • Je daňová správa oprávněna bez dalšího provádět namátkovou daňovou kontrolu?
 • Může daňový subjekt při daňové kontrole zatajovat důkazní prostředky?
 • Co všechno lze v daňovém řízení užít za důkazní prostředky?
 • Jedním z důkazů užitým v daňovém řízení ve věci Vašeho klienta je též protokol o svědecké výpovědi pocházející z jiného daňového řízení ve věci jiného daňového subjektu. Jak budete při provádění tohoto důkazu jako advokát dále postupovat?
 • Co je to hromadný předpisný seznam?
 • Co je to daňová informační schránka?
 • Je pro splnění zákonné podmínky doručení hromadného předpisného seznamu nutné, aby se s ním daňový subjekt prokazatelně seznámil?
 • Kdo zprostí daňovou správu povinnosti mlčenlivosti, pokud daňový subjekt zemře bez dědice nebo zanikne bez právního nástupce?
 • Jakou formou je povinen činit vůči daňové správě podání subjekt, jemuž byla zřízena datová schránka? Jsou podání učiněná tímto subjektem jinou formou než datovou schránkou považována za bezvadná? Jaké následky hrozí tomuto subjektu, pokud své podání nepodá datovou schránkou?

Správní právo

 • Co je to dožádání?
 • Co je to delegace?
 • Co je to atrakce?
 • Co je to přestupek a v jakém zákoně najdete jejich výčet?
 • Jaké zavinění postačí k odpovědnosti za přestupek?
 • V jakém věku vzniká odpovědnost za spáchání přestupku?
 • Jaké sankce lze uložit za spáchání přestupku?
 • Za jakých podmínek lze upustit od uložení sankce za spáchání přestupku?
 • V jaké lhůtě zaniká odpovědnost za spáchaný přestupek?
 • Vztahuje se na řízení o přestupcích správní řád?
 • Kdo je oprávněn přestupky projednávat?
 • Za jakých podmínek lze odepřít podání vysvětlení či svědecké výpovědi v přestupkovém či správním řízení?
 • Od jakého okamžiku je občan obviněným z přestupku?
 • Jaká jsou práva obviněného z přestupku?
 • Lze rozhodnutí o přestupku doručit veřejnou vyhláškou?
 • Může správní orgán změnit v odvolacím řízení sankci v neprospěch obviněného z přestupku?
 • Za jakých podmínek lze přestupek projednat v blokovém řízení?
 • Lze se proti uložení pokuty v blokovém řízení odvolat?
 • Za jakých podmínek lze o sankci za přestupek rozhodnout příkazem?
 • Jaké sankce lze za spáchaný přestupek uložit příkazem?
 • Jaký opravný prostředek a v jaké lhůtě je přípustný proti příkazu, jímž bylo rozhodnuto o sankci za přestupek?
 • Lze po podání odporu proti příkazu, jímž bylo rozhodnuto o sankci za spáchaný přestupek, uložit obviněnému z přestupku jiný druh sankce nebo její vyšší výměru než v příkazu?
 • Kdo uděluje amnestii ve věcech přestupků a jak se vyhlašuje?
 • Může být ve společném řízení projednán přestupek spáchaný po zahájení řízení o jiném dříve spáchaném přestupku?
 • Vaším klientem je vedoucí zastupitelského úřadu cizí země v ČR v procesním postavení obviněného z přestupku. Jak budete jako jeho advokát postupovat?
 • Vaším klientem je poslanec (senátor) Parlamentu ČR v procesním postavení obviněného z přestupku. Jak budete jako jeho advokát postupovat?
 • Je osoba požívající výsad nebo imunit podle zvláštního zákona nebo mezinárodní smlouvy povinna dostavit se ke správnímu orgánu k podání vysvětlení?
 • Jakým způsobem rozhodne správní orgán o nároku poškozeného na náhradu škody v přestupkovém řízení, který v průběhu řízení zemřel?
 • Váš klient byl propuštěn z výkonu vazby (trestu odnětí svobody), aniž by však s ním bylo pravomocně skončeno řízení o jednání majícím znaky přestupku, kterého se v době výkonu vazby (trestu odnětí svobody) dopustil. Jaký bude další osud tohoto řízení?
 • Jako praktikující advokát jste správním orgánem vyzván k vydání věci - Vašeho počítače (diáře, telefonu) - neboť správní orgán má za to, že jde o věc důležitou ke zjištění skutečného stavu věci v probíhajícím přestupkovém řízení s třetí osobou. Jak budete dále postupovat?
 • Jaký opravný prostředek je přípustný proti rozhodnutí pozemkového úřadu vydanému v restitučních věcech dle zákona o půdě?
 • Co je to restituce?
 • Co je to vyvlastnění?
 • Vysvětlete rozdíl mezi restitucí a vyvlastněním.
 • Vysvětlete rozdíl mezi obecným a zvláštním užíváním na případu zákona o lesích a zákona o vodách.
 • Vyjmenujte některé ze zásad správního řízení.
 • V jakých případech se při správním řízení neuplatní obecné zásady správního řízení?
 • Kdo všechno může být účastníkem správního řízení?
 • Kdo má ve správním řízení nárok na tlumočníka?
 • Komu je ve správním řízení ustanovován opatrovník?
 • Kdo je to společný zmocněnec?
 • Kdo je to společný zástupce?
 • Co je to zmeškání úkonu ve správním řízení?
 • Jaký je rozdíl mezi řízením o žádosti a řízením z moci úřední, kdy a jak jsou tyto typy správních řízení zahajovány?
 • Kterým okamžikem je zahájeno řízení o žádosti s větším počtem účastníků?
 • Kterým okamžikem je zahájeno řízení z moci úřední s větším počtem účastníků?
 • Co vše může sloužit za důkaz ve správním řízení?
 • Je listina vyhotovená advokátem veřejnou listinou?
 • Za jakých okolností může být účastník správního řízení před správní orgán předveden?
 • Vysvětlete pojem "nicotnost rozhodnutí".
 • Kdo a za jakých podmínek prohlašuje rozhodnutí správního orgánu za nicotné?
 • Rozhoduje se ve správním řízení o nákladech řízení?
 • Vysvětlete pojem "ochrana před nečinností".
 • Kdo a jaká všechna opatření může učinit proti nečinnosti?
 • V jakých lhůtách jsou povinny rozhodovat správní orgány?
 • Jak probíhá doručování v případě řízení s velkým počtem účastníků?
 • Jaké řádné opravné prostředky zná správní řád?
 • Za jakých podmínek lze podat odvolání proti rozhodnutí správního orgánu, které ještě nebylo účastníku správního řízení oznámeno?
 • Lze vzít jednou podaný odpor proti příkazu zpět?
 • Co je to rozklad?
 • Popište strukturu správního soudnictví dle soudního řádu správního.
 • Popište strukturu správního soudnictví dle části páté o.s.ř.
 • Vysvětlete rozdíl v pravomoci soudů v řízení o žalobách dle s.ř.s. a dle části páté o.s.ř.
 • Jaké soudy jsou v řízení o žalobách dle s.ř.s. příslušné k řízení v prvním stupni?
 • Jako soudy jsou v řízení o žalobách dle části páté o.s.ř. příslušné k řízení v prvním stupni?
 • Podle čeho se řídí místní příslušnost správních soudů v řízení o žalobách dle s.ř.s.?
 • Kde sídlí Nejvyšší správní soud?
 • V jakém periodiku se publikují vybraná zásadní rozhodnutí a stanoviska správních soudů?
 • Jak se nazývají účastníci řízení o žalobě dle s.ř.s.?
 • Má účastník řízení o žalobě dle s.ř.s. právo na překlad soudních rozhodnutí do svého mateřského jazyka? Čím se právo účastníka řízení o žalobě dle s.ř.s. na jednání ve svém mateřském jazyce vyčerpává?
 • Kdo je osobou zúčastněnou na řízení o žalobě dle s.ř.s.?
 • Může být osobou zúčastněnou na řízení o žalobě dle s.ř.s. správní orgán?
 • Disponuje osoba zúčastněná na řízení o žalobě dle s.ř.s. jeho předmětem?
 • V jaké lhůtě a s jakými následky může osoba zúčastněná na řízení o žalobě dle s.ř.s. oznámit, že bude v řízení uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení?
 • Jaká práva má v řízení o žalobě dle s.ř.s. osoba zúčastněná na řízení?
 • Co se stane, pokud žalobce v řízení o žalobě dle s.ř.s. v žalobě osobu zúčastněnou na řízení neuvede?
 • Může se někdo domáhat vstupu do řízení o žalobě dle s.ř.s. jako osoba na řízení zúčastněná?
 • Jakým způsobem se může osoba zúčastněná na řízení o žalobě dle s.ř.s. bránit proti rozhodnutí soudu, jímž jí nebylo přiznáno postavení osoby na řízení zúčastněné?
 • Co je to kompetenční spor?
 • Čím se liší pozitivní kompetenční spor od negativního kompetenčního sporu?
 • Kdo rozhoduje kompetenční spory?
 • Kdo je oprávněn řízení o kompetenčním sporu iniciovat?
 • Je proti rozhodnutí o kompetenčním sporu přípustný opravný prostředek?
 • Co je to uspokojení účastníka v řízení o žalobě dle s.ř.s. ze strany správního orgánu?
 • V jaké lhůtě lze podat žalobu dle s.ř.s. proti rozhodnutí správního orgánu?
 • Lze lhůtu pro podání žaloby dle s.ř.s. proti rozhodnutí správního orgánu prominout?
 • Lze přiznat žalobě dle s.ř.s. odkladný účinek?
 • V jaké lhůtě je přípustné podanou žalobu dle s.ř.s. rozšiřovat?
 • Co je to replika?
 • Za jakých podmínek a v jaké lhůtě lze podat žalobu na ochranu proti nečinnosti správního orgánu?
 • Jaký opravný prostředek je přípustný proti rozhodnutí soudu v řízení dle s.ř.s.?
 • Jaký opravný prostředek je přípustný proti rozhodnutí soudu v řízení dle části páté o.s.ř.?
 • K jakému soudu a v jaké lhůtě se podává opravný prostředek proti rozhodnutí soudu v řízení dle s.ř.s.?
 • K jakému soudu a v jaké lhůtě se podává opravný prostředek proti rozhodnutí soudu v řízení dle části páté o.s.ř.?
 • Má kasační stížnost suspenzívní účinek?
 • Lze opětovně podat kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu poté, co tento soud o věci znovu rozhodl poté, co mu byla věc vrácena Nejvyšším správním soudem?
 • Vysvětlete rozdíl mezi pojmy obec a město.
 • Která obec může být městem?
 • Co je to statutární město?
 • Co je to samostatná působnost?
 • Co je to přenesená působnost?
 • Jakým právním předpisem vykonává obec svou samostatnou působnost?
 • Jakým právním předpisem vykonává obec přenesenou působnost?
 • Jakým způsobem se vyhlašují právní přepisy obce?
 • Kdo je občanem obce?
 • Jaká práva má občan obce?
 • Jaký je rozdíl v právech občana obce a osoby mající na území obce nemovitost?
 • Co je to veřejné prostranství?
 • Kdo vydává nařízení obce?
 • Kdo vydává obecně závaznou vyhlášku obce?
 • Co je to opatření obecné povahy?
 • Je občanské sdružení aktivně legitimované k soudnímu přezkumu opatření obecné povahy?