Můj výběr z méně známé judikatury Ústavního soudu: leden 2021

01.02.2021

III. ÚS 2027/20 To, že nejsou uspokojeny všechny exekutorovy nároky z jím prováděné exekuce, není protiústavní. Toto riziko, odůvodněné a do značné míry kompenzované jeho monopolním postavením při provádění exekucí, nese exekutor sám z povahy svého povolání. Pokud obecný soud dovodil nedostatek pravomoci rozhodce, který vydal rozhodčí nález, pak rozhodl o zastavení exekuce vedené stěžovatelem jako pověřeným soudním exekutorem a současně mu nepřiznal náhradu nákladů exekuce.

II. ÚS 3397/20 Stěžovatel nebyl zastoupen advokátem a ústavní stížnost jím nebyla ani sepsána. Ústavní soud proto stěžovatele vyzval k odstranění těchto vad. Stěžovatel doručil Ústavnímu soudu podání, v němž uvedl, že se po poradě s advokátem určeným mu Českou advokátní komorou rozhodl vzít svou ústavní stížnost zpět. Tu může stěžovatel vzít zpět, dokud se Ústavní soud neodebere k závěrečné poradě. V takovém případě se řízení o ní zastaví. Tyto podmínky byly naplněny. Ústavní soud proto řízení zastavil.

I. ÚS 3376/20 Ústavní soud si je vědom závažnosti zásahu do základních práv člověka spočívajícím v jeho umístění do zařízení sociálních služeb či zdravotnického zařízení proti jeho vůli. Soudní rozhodnutí o umístění stěžovatelky do zařízení sociálních služeb však nemůže přezkoumávat, jestliže zemřela ještě před podáním ústavní stížnosti.

Zdroj: NALUS - databáze rozhodnutí Ústavního soudu

právní věty sestavil © JUDr. Tomáš Nahodil, advokát