Rada ČT může jednat a hlasovat distančně, aniž to musí být předem uvedeno v pozvánce

19.11.2021

Hlasovat na dnešním jednání Rady České televize nebudou moci ti její členové, kteří se ho účastní on-line. S odkazem na vyjádření předsedy Rady o tom na svém Twitteru informoval pořad ČT Newsroom, který jednání Rady pravidelně sleduje. Z odpovědi předsedy Rady Pavla Matochy radnímu Martinu Doktorovi (připojenému on-line) vyplynulo, že je to proto, že v pozvánce k dnešnímu jednání nebyl způsob distančního jednání přes videokonferenci uveden.

Toto zdůvodnění pokládám z právního hlediska za nesprávné. Členové Rady ČT podle mne mohou jednat a během jednání hlasovat distančně, aniž to musí být předem výslovně uvedeno v pozvánce k jednání Rady. Zatímco termín, místo a návrh programu jednání Rady musejí být v pozvánce uvedeny vždy, způsob distanční účasti jen "případně" (Čl. 6 odst. 2 věta druhá jednacího řádu Rady). To znamená nikoli nezbytně. To platí tím spíš, když způsob distanční účasti na jednáních Rady je stále týž a evidentně funguje i dnes, kdy právě jeho prostřednictvím komunikuje předseda Rady s radními připojenými on-line a oni s ním.

Ačkoli "...nebyl způsob distančního jednání přes videokonferenci v pozvánce uveden...", přesto dnes spolu radní přes videokonferenci jednají. Tím jen potvrzují, že jde o Radou zažitý způsob distančního jednání, jímž spolu v minulosti (zvlášť v době nařízených mimořádných protipandemických opatření) distančně komunikovali již dřív. Proto názor, že pozvánka na jednání Rady musí výslovně obsahovat i údaj o (tomto zažitém) způsobu distančního jednání, jinak ho nebude během jednání Rady možné povolit, nepokládám za správný. Navíc, jednací řád Rady připouští uvést v pozvánce na její nadcházející jednání kromě dalších náležitostí případně jen způsob distančního jednání, nikoli možnost distančního jednání jako takového. Možnost zúčastnit se jednání Rady ČT distančně a v jeho průběhu distančně hlasovat je proto podle mne zachována vždy. O způsobu distančního jednání pak platí, že není-li k němu v pozvánce uvedeno nic bližšího, jde o způsob distančního jednání shodný s tím, který Rada obvykle používá.

Rozhodne-li se Rada v tomto ohledu znění svého jednacího řádu zpřesnit, předejde tím do budoucna podobným situacím, jako byla ta dnešní, i případným výkladovým nejasnostem.