Můj výběr z méně známé judikatury Ústavního soudu: duben 2021

01.05.2021

III. ÚS 766/21 Právní úpravu umožňující katastrálnímu úřadu opravovat zjevné chyby či omyly v katastrálním operátu nelze využívat k zápisu práv a oprávnění, jež v katastru nemovitostí nejsou - třebaže podle přesvědčení stěžovatelky chybně - zapsána.

II. ÚS 579/21 Spolek je soukromoprávní právnická osoba oddělená od státu. Hledisko veřejného zájmu se proto na jeho samosprávu a činnost nevztahuje.

III. ÚS 674/21 Ústavní soud až na výjimky do neskončených řízení nevstupuje. Stížnosti proti rozhodnutím, jimiž se věc nekončí, ale jen vrací nižším soudům, proto odmítá. Rozhodnutí, kterým Nejvyšší soud vyhověl dovolání nejvyššího státního zástupce a případ vrátil obvodnímu soudu, není konečné rozhodnutí a do stěžovatelových základních práv a svobod nemohlo zasáhnout, protože ten může před obvodním soudem znovu uplatňovat všechna svá práva.

I. ÚS 679/21 Stěžovatel opakovaně platil pokuty za překročení povolené rychlosti. Usnesení rady města Varnsdorf, jimiž bylo původně rozhodnuto o pronájmu měřících zařízení, správní soud později zrušil jako nezákonná. Z toho stěžovatel dovozuje, že důvod k úhradě těchto pokut odpadl a město žaluje o jejich vrácení podle zásad o bezdůvodném obohacení. Dobrovolným zaplacením však převzal odpovědnost za to, že údaje uvedené ve výzvách k zaplacení pokut souhlasí se zjištěným skutkovým stavem, dal tím najevo, že nemá pochybnost, že se vytýkaného jednání dopustil, a akceptoval to. K zásahu do jeho základních práv a svobod proto nedošlo.

IV. ÚS 3562/20 Stěžovatelka v ústavní stížnosti uplatňuje námitku zpochybňující splnění podmínek pro obnovu správního řízení. Tuto námitku nepředestřela v řízení před správními soudy a neumožnila jim tedy, aby ji posoudily. Ústavní stížností však nelze napadat hodnocení otázek, jimiž se správní soudy nemohly z viny stěžovatelů zabývat.

I. ÚS 384/21 Pokud se stěžovatel domnívá, že k zásahu do jeho ústavně zaručených práv a svobod došlo tím, jak policejní orgán vykonal příkaz k domovní prohlídce, pak měl svou ústavní stížnost podat proti jinému zásahu orgánu veřejné moci spočívajícímu v postupu při provádění domovní prohlídky, a nikoli navrhovat zrušení tohoto příkazu. Ústavní soud však musí respektovat pravidlo, že je vázán petitem ústavní stížnosti.

II. ÚS 3613/20 Po provozovateli vozidla nelze žádat, aby každodenně pořizoval jeho fotodokumentaci, ideálně i s časovým údajem. Poskytl-li proto soudu fotografie vozidla z doby před jeho odtahem, na nichž bylo vozidlo nepoškozené, pak požadavek soudu, aby Správa služeb hl. m. Prahy doložila, že bylo poškozeno již v době jeho odtahu, není přemrštěný. Po Správě služeb hl. m. Prahy, která vozidla z pozemních komunikací odtahuje pravidelně, lze spravedlivě požadovat, aby věnovala rozumnou péči dokumentaci stavu vozidla před odtažením i po něm. Již proto, aby předešla podobným sporům.

I. ÚS 262/21 Pokud si ústavní stížnost sepsal sám stěžovatel a advokát ji pouze svým jménem podal, aniž by alespoň odstranil její základní nedostatky, pak se tím obchází požadavek povinného zastoupení stěžovatele advokátem před Ústavním soudem. Především se tím ale škodí samotnému stěžovateli, protože podmínka povinného zastoupení není samoúčelná - laik bez aktivní účasti advokáta obyčejně není schopen vystavět relevantní ústavněprávní argumentaci.

II. ÚS 500/21 V řízení o ústavní stížnosti není nevyhnutelné, aby se poučení o povinném zastoupení advokátem dostávalo totožnému stěžovateli znovu v každém dalším řízení, když už se tak vůči němu stalo v mnoha předchozích případech. Setrvávat na požadavku nového a stále stejného poučení by bylo neefektivní a formalistické. Přestože Ústavní soud stěžovatele v minulosti opakovaně (ve více než osmdesáti případech) poučil o povinném zastoupení i o následcích nevyhovění, zvolili opět stejný nekvalifikovaný postup.

Zdroj: NALUS - databáze rozhodnutí Ústavního soudu

právní věty sestavil © JUDr. Tomáš Nahodil, advokát