Může NKÚ kontrolovat hospodaření profesních komor?

20.05.2021

Zajímává otázka. Nejen pro studenty práv u státnic a pro advokátní koncipienty u advokátních zkoušek. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ji však ponechal bez odpovědi s tím, že zodpovědět ji není v jeho působnosti.

Profesní komory jsou zřizovány zákony. Jde o korporace veřejného práva, tak zvanou profesní samosprávu. Ta je součástí veřejné správy, do níž kromě (územní, zájmové, vysokoškolské a profesní) samosprávy spadá i státní správa.

Působnost NKÚ vymezuje Ústava ve spojení se zákonem o NKÚ. Ústava chápe NKÚ jako nezávislý orgán vykonávající kontrolu nad hospodařením se státním majetkem a plněním státního rozpočtu (Čl. 97 odst. 1), jehož postavení, působnost, organizační strukturu a další podrobnosti stanoví zákon o NKÚ (Čl. 97 odst. 3). V něm se uvádí, že NKÚ vykonává kontrolu jak nad hospodařením se státním majetkem, tak nad finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob [§ 3 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b)]. A právě těmi jsou i profesní komory.

Plné znění publikováno zde.