Advokátní sněm 2021

Proč kandiduji. Vize. Priority.

Letos v lednu jsem společně s ostatními kolegyněmi a kolegy založil platformu nezávislých kandidátů do představenstva České advokátní komory. Není nám totiž lhostejné, kudy se advokátní komora ubírala v posledních letech a chceme ovlivnit, kudy se vydá v těch příštích. Říkáme si Otevřená advokacie - naší vizí je Komora s otevřeným hospodařením, otevřenou komunikací dovnitř i navenek a otevřená potřebám advokátů a moderním trendům. O hlasy advokátů se budeme ucházet 22. října na advokátním sněmu v Praze.

Tak jako mají stát a jeho vláda sloužit lidem, mají advokátní komora a její představenstvo sloužit advokátům. Mou vizí a volebním heslem je proto "Komora jako služba a servis". Do jejího představenstva kandiduji, abych posílil tyto její činnosti. Aby jich pro nás, advokáty, bylo ještě víc už v ceně našich ročních příspěvků. Také chci prosadit, aby Komora založila veřejně prospěšnou právnickou osobu - Nadaci České advokátní komory. Jsem přesvědčený, že nic neudělá pro dobré jméno české advokacie tolik, co nezištná dobročinnost, podpora slabším, znevýhodněným a projektům na posílení lidských práv, demokracie a právního státu.

Toto jsou mé priority, které bych chtěl v představenstvu během příštích čtyř let prosadit:

 • možnost volit orgány Komory v době konání sněmu i on-line
 • personální audit aparátu Komory
 • snížit výdaje na aparát Komory a investovat je do služeb a servisu pro advokáty
 • právní audit třicetileté nájemní smlouvy na pronájem prostor v Paláci Dunaj
 • transparentní hospodaření, vč. on-line rozklikávacího položkového rozpočtu
 • transparentní výběrová řízení, vč. soutěžení zakázek na elektronických tržištích
 • transparentní smluvní vztahy, vč. právních auditů a zveřejnění uzavřených smluv
 • transparentní odměňování funkcionářů Komory, vč. zveřejnění informací o jejich výši
 • transparentní kárnou a kontrolní pravomoc (kárné senáty obsazovat podle rozvrhu práce, zveřejňovat pravomocná anonymizovaná kárná rozhodnutí, zveřejňovat zobecňovaná stanoviska a závěry z kontrol advokátních úschov, ověřovacích knih i advokátních spisů, zveřejňovat zápisy ze schůzí kontrolní rady)
 • digitalizaci matriky (on-line koncipientské deníky, výkazy účasti koncipientů na školeních i přihlášky k advokátním zkouškám)
 • webovou platební bránu pro úhradu všech příspěvků a poplatků Komoře
 • aplikaci ČAK pro mobilní telefony
 • digitalizaci historického archivu Komory a jeho zpřístupnění on-line
 • zrušení poplatku 3.630 Kč za vydání ověřovací knihy
 • pravidelné pololetní výjezdy představenstva do regionů za místními advokáty
 • krátko-/středně-/dlouhodobou koncepci mediální politiky Komory
 • PR dovnitř Komory i navenek nahradit skutečným informováním advokátů i veřejnosti
 • post tiskového mluvčího Komory obsadit známým a respektovaným novinářem
 • aktivněji umísťovat advokátní témata do celostátních i regionálních médií
 • otevřít úvodník v Bulletinu advokacie všem advokátům
 • rozšířit prostor v Bulletinu advokacie pro informace a zprávy na úkor inzerce
 • vydávat Bulletin advokacie na recyklovatelném papíře, postupně snižovat jeho náklad a od roku 2025 přejít výhradně na jeho distribuci v elektronické podobě
 • aktivně Sněmovně za Komoru navrhovat kandidáty do mediálních rad ČT, ČRo a ČTK
 • bezplatně odebírat nové publikace od právnických vydavatelství do knihovny Komory
 • rozšířit písemnou část advokátních zkoušek o obor ústavního a správního práva
 • písemnou část advokátních zkoušek psát na počítačích, ne ručně
 • zvýšit advokátní tarif o inflaci
 • zvýšit odměny pro znalce
 • prosadit sjednocení rozkolísané vkladové praxe katastrálních úřadů
 • podporovat on-line soudní jednání
 • zpracovat Bílou knihu české advokacie (pojmenovat aktuální problémy v činnosti Komory a překážky ve výkonu advokacie, identifikovat společenské, technologické a právní výzvy, jimiž budou Komora i advokáti v příštích deseti letech čelit a navrhnout řešení)
 • založit veřejně prospěšnou právnickou osobu Komory (§ 40 odst. 4 zákona o advokacii) - Nadaci České advokátní komory - nezištně podporující dobročinnost, charitu, slabší a znevýhodněné, lidská práva, demokracii a právní stát.

Komora je tu pro nás, pro advokáty. Nikoli my advokáti pro ni.


Kolegyně advokátky, kolegové advokáti,

děkuji vám za všechny vaše nominace do představenstva České advokátní komory pro letošní podzimní advokátní sněm.

Celkem jste mne nominovali pětasedmdesátkrát!

Těším se s vámi na viděnou na advokátním sněmu 22. října, a pokud to v té době nebude kvůli nepříznivé epidemiologické situaci možné, tak v náhradním termínu týden před Vánoci 17. prosince!

Váš Tomáš Nahodil


Zdroj: EPRAVO.CZ


Zdroj: Otevřená advokacie: Hlasitá opozice současného vedení; Jan Januš; Lawyers & Business; č. 7-8/2021


Zdroj: Generační střet? Advokáti se na servisu od Komory neshodnou; Jan Januš; Lawyers & Business; č. 7-8/2021Zdroj: Advokáty čeká střet o protikorupční program; Lidové noviny; Martin Shabu; 03.09.2021


Zdroj: Nechceme komoru budovat jako ministerstvo advokacie; Jan Januš; Lawyers & Business; č. 9/2021


Za platformu Otevřená advokacie jsem se zúčastnil kulatého stolu o programových prioritách kandidátů do představenstva advokátní komory pro letošní říjnový sněm. Diskutovalo se o službách a komunikaci Komory. "Jak se během debaty ukázalo, v mnohém jde rovněž o generační střet. Advokáti zakládající své firmy už v devadesátých letech či kolem roku 2000 totiž od Komory na rozdíl od mnoha těch, co své kanceláře budují až nyní, příliš servisu neočekávali a neočekávají," shrnul průběh diskuse její moderátor Jan Januš.

Zdroj: Zruší se Bulletin advokacie? L&B: FORUM o komunikaci ČAK; Jan Januš; Lawyers & Business; 09.07.2021


Když budete něco dělat stále stejně, výsledek nebude týž, protože okolní podmínky se neustále proměňují. Když něco děláte dvanáct, šestnáct anebo dokonce dvaadvacet let stále stejně, ztrácíte možnost držet se světem krok. Proto je důležité dělat věci nejen lépe, ale také jinak...

Přečtěte si otevřený rozhovor s platformou Otevřená advokacie o tématech, která před říjnovým advokátním sněmem hýbou advokátní komorou. Odpovídali jsme všichni. 

Zdroj: Advokátní komora má prosazovat zájmy a témata stavu, lobbuje ale za klienty členů představenstva, tvrdí Petr Němec; Jaroslav Kramer; Info.cz; 16.08.2021 


Na pořad sněmu jsem navrhnul zařadit sedm důležitých bodů, aby advokáti na něm přítomní mohli být končícím představenstvem osobně informováni o některých detailech hospodaření a výdajích Komory, které předsněmovní speciál Bulletinu advokacie bohužel neobsahuje.